onsdag 20 april 2011

Systematikens seger: en lista över ord och begrepp hos Carlos Castaneda


Castaneda och hans böcker är en fast punkt på denna blogg. Så har det varit sedan starten 2007. Klicka här så har du hela etiketten ifråga, alla artiklar och recensioner som rör Castanedas gåtfulla värld. Idag ska jag dock inte recensera eller kåsera; jag ska ge en lista över begrepp som förekommer i Castanedas böcker. En strävan har varit att relatera termerna till andra esoteriska traditioner, något Castaneda själv helt avstår från att göra. Detta gör hans böcker en smula svåra att penetrera. Men nedanstående lista torde ge den intresserade studenten impulser att söka evig visdom i såväl Castanedas som andra esoteriska världar.
Assemblage point - fogpunkt. På vår aura (ej på den fysiska kroppen) finns en så kallad fogpunkt. Dess plats på auran avgör vad vi ser och hur vi ser det, med andra ord hur vår värld ter sig för oss. Flyttas fogpunkten ser vi "något annat" och Castaneda får uppleva detta många gånger under sina övningar med don Juan.

Assuming responsibility - ta ansvar. "Att ta ansvar för sina handlingar innebär att man är beredd att dö för dem." - don Juan

Awareness - medvetande. Ett glorifierat klarseende tillstånd.

Breaking routines - bryta rutiner i vardagen för att frigöra energi. Man tvingas se saker på andra sätt, blir på andligt vis mer lättrörlig.

Controlled folly - medveten pajaskonst, att ta saker på allvar "som om" de är det. Det kan vara att agera strategiskt för att nå ett världsligt mål "som om" världslig framgång har betydelse, men man använder det hela blott som mental övning, som medel att bli en mer medveten och förfinad aktör på magins område, som medel att nå Kunskap vilket är vad allt handlar om i Castanedas värld. "A Separate Reality" skildrar denna taktik rätt ingående.

Death as an adviser - genom att bli medveten om att man ska dö (= memento mori) lär man sig tillvarons kärna, nämligen att det fysiska livet är begränsat medan det andliga, post-mortala livet är obegränsat. Bok 2, "A Separate Reality", handlar mycket om detta.

Dreaming, the art of dreaming - drömmande, drömkonst. Att vilja bli medveten i drömmen, att systematiskt vilja ta kontroll över drömmen. Ett sätt sägs vara att försöka få syn på sina händer i drömmen. Lyckas man med denna akt har man nått början på att kunna viljestyra sina drömmar. Tre tekniker som hjälper drömmandet är (q v) breaking routines, power gait/gait of power och not-doing. Bok 9, "The Art of Dreaming" specialiserar på drömmande.

Dreaming body - drömkropp. En särskild kropp man nyttjar under drömmandet, kanske lika med astralkroppen i esoterisk vokabulär. Astralkroppen (= själen) är ute och far medan den fysiska kroppen ligger och sover, bevarad av eterkroppens hölje.

Earth's boost, the - kraften från jorden. Moder Jord finns där alltid för att nära oss, skydda oss och ge oss energi, "imperceptible jolts of invigourating energy" (bok 8). Jorden är en levande varelse; t ex har hon likt oss människor en aura. (Bok 7, s 222). Se även bok 8, s 100: jorden är besjälad, jordens medvetande kan påverka en människas medvetande.

Erasing personal history - att tona ner egots betydelse genom att sopa igen spåren och bli någon annan - sig själv.

First attention - normalt medvetande, vardagsmedvetande, "right side awareness". Det är knutet till den fysiska kroppen (medan "second attention/left side awareness" hör till auran).

Gazing - att koncentrerat skåda vissa naturfenomen, som moln, rök eller rinnande vatten. Därmed utmattas ens first attention och plats ges för ens second attention, och därmed för en tripp ut i det obetingade.

Having to believe - "att måsta tro". Som någon sa: "Håll fast vid dina illusioner. Det kan komma en dag då de är det enda du har kvar."

Impeccability - ofelbarhet, otadlighet, syndfrihet. Ett slags munkmoral med honnörsord som återhållsamhet, eftertanke, enkelhet, chosefrihet, avsaknad av stolthet och självreflektion. Istället för att älta personliga problem höjer man sig och bli impeckabel.

Inner silence - inre tystnad varmed man uppnår tyst kunskap, silent knowledge. Se "The Power of Silence", bok 8 i serien. Ett sätt att nå detta är att komma till ro, att tysta ner sin inre monolog. Därmed aktiveras ens högre medvetande (= nagual, second attention).

Intent - "the Spirit", anden, Tao, Gud, gudomlig energi. Att kalla Gud "the spirit", "the Great White Spirit" är för övrigt i linje med hur nordamerikanska indianer benämner detta absoluta. "Intent" hos Castaneda är dock inte främst ett väsen, det är en kraft man kan använda sig av, gudomlig energi som sagt.

Knowledge - don Juans väg kallas att "uppnå kunskap", bli "a man of knowledge". Medlen för detta är (q v) stalking, awareness, intent och dreaming.

Left side awareness - vänstra sidans medvetande = den andra världen = det okända, the separate reality. Se även second attention och nagual.

Losing one's human form - tonal- och nagualmedvetande förenas, man når the totality of oneself.

Losing self-importance - att inse ens begränsningar, tona ner sin känsla av betydelse. Att tåla skämt, tåla att man driver med dig, allt för att frigöra energi för att nå Kunskap. Jämför vad som sägs i kap 5, bok 8: breaking the mirror of self-reflection, att krossa självbespeglingens bild.

Nagual - (uttalas nah-wal), det okända, det obetingade, den metafysiska tillvarons jungfrueliga länder. Påminner om Tao: "det Tao som kan beskrivas är inte det sanna Tao" (Lao Tse). Till nagual kan man ledas av psykotropiska droger (svampen psilocybe, kaktusen peyote och spikklubba som Castaneda tar i första boken) men detta är ett något primitivt sätt säger don Juan. Bättre är att på de mentala övningarnas fält bruka (q v) erasing personal history, losing self-importance, assuming responsibility och death as an adviser. - Nagual (med versal) är också titeln på övermagikern i de cirklar som Castanedas böcker skildrar: "the Nagual don Juan" och, från och med femte boken, "the Nagual Carlos Castaneda".

Not-doings - frigörande från vardagsbeteende som (q v) erasing personal histroy, losing self-importance, breaking routines. Bok 3, "Journey to Ixtlan" handlar mycket om not-doing.

Places of power - maktens platser. Särskilda ställen i landskapet där man kan få energi, energetiska zoner som hjälper en att meditera. Kyrkor och tempel har i alla tider byggts på sådana platser; därför är det enfaldigt att anklaga exempelvis kristna för att anlägga en kyrka på platsen av ett gammalt hednatempel. Båda religionerna placerar sina tempel på energetiska sweet spots.

Power - kraft, makt energi. Möjligen lika med Gud, gudomlig energi (q v "intent"). Boken "Tales of Power" kan då ses som "Tales of God"...! Don Juan säger: "Power provides according to our impeccability." Med andra ord, om vi renar våra sinnen, gör oss kvitt girighet och ångest kan vi lättare närma oss Gud. - Don Juan kan även säga att det och det är "a sign from Power": lyckosamma tecken tolkas som att det är Makten som ger dem. En kristen, en hindu, en jude eller muslim skulle väl säga att detta är Guds verk, Guds tecken.

Power gait - en högst besynnerlig teknik varmed sättet att gå kan föra en till andra världar. Detta är ockult, fråga inte mig hur man utför det.

Recapitulation - rekapitulering. Att i detalj gå igenom sitt liv, ta upp alla misstag man gjort, erkänna felen och därmed få energi av att ha gjort upp med dem, att sluta älta dem. Detsamma som ånger, botgöring, repentance inom kristendomen. Att bekänna sina synder.

Right side awareness - högra sidans medvetande = normalt medvetande = denna värld, det kända, vardagsvärlden. Se även first attention och tonal.

Second attention - det övernaturliga, högre medvetande, "left side awareness". Second attention hör till auran, "the luminous body". First attention (q v) hör till den fysiska kroppen. - Det finns även third attention som är det högsta man kan komma: att skåda Gud (eller "the Eagle's emanations" som don Juan skulle säga).

Seeing - klarseende, siarkonst. Uppstår när man stoppat världen genom icke-görande (q v stopping the world, not-doing).

Stalking, the art of stalking - en gåtfull taktik som är ett slags jakt, ett slags smygande. En viktig metod för att nå Kunskap, Knowledge.

Stopping the world - att i zenbuddhistisk anda inse att "det är sinnet som rör sig, inte världen". Når man totalt inre lugn kan man sägas ha stoppat världen. Bok 3 handlar om don Juans lära kring "stopping the world" vilket bland annat uppnås via en vision quest, en traditionell enmansutflykt i det vilda då man ska fasta, meditera och vänta på visioner. Castaneda får en sådan vision i nämnda bok, återgivet här.
Relaterat
Hur det började
Hancock: Fingerprints of the Gods
Jordkrönikan
The Eagle's Gift

1 kommentar:

Svensson sa...

Detta inlägg talar om ett och annat. Som "awareness". Det är bra att vara medveten. Bättre än att vara omedveten. Tänk på det.